浩博国际官网│小学数学│小学语文│小学英语│小学试卷│flash课件

一年级语文下册字词部分归类复习

时间:2017-08-25 13:27来源:网络 作者:浩博国际官网 点击:
一、圈出带点字的正确读音。 秋 霜 ( shu ā ng shu ā n ) 吹 风( cu ī chu ī) 孙 子( s ū n s ē n ) 落 下( lu nu ) 下 降 ( ji ng j ng ) 生 病 ( b n b ng ) 飘 落( pi

一、圈出带点字的正确读音。

shuāng  shuān  风(cuī  chuī)    子(sūn  sēn

下(luò  nuò)       jiàng  jàng   bìn  bìng

落(piāo  pāo      鱼(yóu  yióu    天(yīn  yīng

氏(xìn  xìng       qián  qán    zōu  zhōu

lìn  lìng        qīn  qīng   席(zǔ  zhǔ)

二、读一读,连一连。

                                      

 

 

jǐng  wàng  zhàn  miàn  fēi  xiǎng  gào  cháng   zhuàng

                                       

 

 

 

zuò    jiē   què   mèng   dào   qù  xiāng  máng  tián

                                   

 

 

 

gāi   yán   wēn   qiān   kē    jià   liàng    guān    gāi

三、读拼音,写词语。

chūn  fēng    dōng  xuě    huā  du ǒ    fēi  jī   xìng  míng

(         )   (         )   (        )  (       )  (         )

shén  me   shuāng  fāng   guó  wáng  qīng  cǎo  qīng  shuǐ

(       )   (          )   (         )  (        )   (        )

shēng  qì    qíng  tiān     xīn  qíng     qǐng  wèn   xiě  zì

(        )   (        )    (        )    (         )   (      )

zuǒ  yòu     hóng  sè     shí  jiān    yùn  dòng   qiān  wàn

(        )   (        )   (        )   (         )   (        )

chī  shuǐ     jiào  shēng    zhù  rén   jiāng  shuǐ   zhǔ  rén

(        )   (          )   (        )  (         )   (       )

méi  yǒu     kě  yǐ     kāi  hùi     zǒu  chū     běi  jīng

(        )   (      )   (        )   (        )    (        )

dà  mén  guǎng  dà   guò  lái  gè  zhǒng gè  yàng  huǒ  bàn

(      )  (        )  (       )  (                 )  (       )

zhè  biān     tài  yáng     xué  xiào   jīn  qi ū    yīn  wèi

(        )    (       )    (        )    (        )   (       )

四、比一比,组词语。

入(           万(           东(          生(     

人(           方(          冬(          王(     

五、将下面的拼音字母表补充完整。

A  B  C         E  F              I  J              M

      O  P              S  T        V        X  Y      

 

 

 

------分隔线----------------------------
 • 100_news
 • 10_news
 • 11_news
 • 12_news
 • 13_news
 • 14_news
 • 15_news
 • 16_news
 • 17_news
 • 18_news
 • 19_news
 • 1_news
 • 20_news
 • 21_news
 • 22_news
 • 23_news
 • 24_news
 • 25_news
 • 26_news
 • 27_news
 • 28_news
 • 29_news
 • 2_news
 • 30_news
 • 31_news
 • 32_news
 • 33_news
 • 34_news
 • 35_news
 • 36_news
 • 37_news
 • 38_news
 • 39_news
 • 3_news
 • 40_news
 • 41_news
 • 42_news
 • 43_news
 • 44_news
 • 45_news
 • 46_news
 • 47_news
 • 48_news
 • 49_news
 • 4_news
 • 50_news
 • 51_news
 • 52_news
 • 53_news
 • 54_news
 • 55_news
 • 56_news
 • 57_news
 • 58_news
 • 59_news
 • 5_news
 • 60_news
 • 61_news
 • 62_news
 • 63_news
 • 64_news
 • 65_news
 • 66_news
 • 67_news
 • 68_news
 • 69_news
 • 6_news
 • 70_news
 • 71_news
 • 72_news
 • 73_news
 • 74_news
 • 75_news
 • 76_news
 • 77_news
 • 78_news
 • 79_news
 • 7_news
 • 80_news
 • 81_news
 • 82_news
 • 83_news
 • 84_news
 • 85_news
 • 86_news
 • 87_news
 • 88_news
 • 89_news
 • 8_news
 • 91_news
 • 92_news
 • 93_news
 • 94_news
 • 95_news
 • 96_news
 • 97_news
 • 98_news
 • 99_news
 • 9_news
 • 100_news
 • 10_news
 • 11_news
 • 12_news
 • 13_news
 • 14_news
 • 15_news
 • 16_news
 • 17_news
 • 18_news
 • 19_news
 • 1_news
 • 20_news
 • 21_news
 • 22_news
 • 23_news
 • 24_news
 • 25_news
 • 26_news
 • 27_news
 • 28_news
 • 29_news
 • 2_news
 • 30_news
 • 31_news
 • 32_news
 • 33_news
 • 34_news
 • 35_news
 • 36_news
 • 37_news
 • 38_news
 • 39_news
 • 3_news
 • 40_news
 • 41_news
 • 42_news
 • 43_news
 • 44_news
 • 45_news
 • 46_news
 • 47_news
 • 48_news
 • 49_news
 • 4_news
 • 50_news
 • 51_news
 • 52_news
 • 53_news
 • 54_news
 • 55_news
 • 56_news
 • 57_news
 • 58_news
 • 59_news
 • 5_news
 • 60_news
 • 61_news
 • 62_news
 • 63_news
 • 64_news
 • 65_news
 • 66_news
 • 67_news
 • 68_news
 • 69_news
 • 6_news
 • 70_news
 • 71_news
 • 72_news
 • 73_news
 • 74_news
 • 75_news
 • 76_news
 • 77_news
 • 78_news
 • 79_news
 • 7_news
 • 80_news
 • 81_news
 • 82_news
 • 83_news
 • 84_news
 • 85_news
 • 86_news
 • 87_news
 • 88_news
 • 89_news
 • 8_news
 • 91_news
 • 92_news
 • 93_news
 • 94_news
 • 95_news
 • 96_news
 • 97_news
 • 98_news
 • 99_news
 • 9_news